ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ Windows 10/Windows 8

Τελευταία αλλαγή της σελίδας αυτής στις : 25/09/2018 07:29:36 πμ

Στην περίπτωση που έχετε προβλήματα στην εμφάνιση μη ελληνικών χαρακτήρων στα Windows 10δοκιμάστε τα παρακάτω :

1. Εκτελέστε το Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)
- Με δεξί click πάνω στο εικονίδιο των Windows
-
ή Με την αναζήτηση για  <Control Panel>


2. Στο Control Panel επιλέξτε (στην κατηγορία <Clock, Language, and Region> (Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή) την επιλογή <Change date, time, or number formats> (Αλλαγή των μορφών ημερομηνίας, ώρας ή αριθμών)

ή σε διαφορετική εφάνιση την επιλογή <Region> (Περιοχή)

Στην συνέχεια επιλέγουμε την σελίδα <Administrative> (Διαχείριση)

Στην επιλογή
<Language for non-Unicode programs> (Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode)
ελέγχουμε αν είναι επιλεγμένα τα ελληνικά ...
Αν δεν είναι
<Change system locale...> (Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος...)
επιλέγουμε
<Greek (Greece)>   Ελληνικά (Ελλάδας)OK
και εφόσον μα
ς ζητήσει κάνουμε επανεκκίνηση των Windows.